Depozite ne denare i indeksuara ne euro

Ky lloj kursimi mundet të jetë vetëm i afatizuar  edhe atë në  periudhë prej 6, 12, 18 dhe 24 muaj.

Shuma e pagesës minimale te depozite në denare i i ndeksuara në euro 1.000,00 denarë.

Te depozite ne denare i indeksuara në euro deponuesve u mundësohet që interesin të ia shtoje shumës së kursyer në ditën e maturimit ose ta marë për çdo muaj.

Te depozite ne denare i indeksuara në euro bëhet indeksim në situatë të devalvimit të denarit mbi 5% sipas kursit mesatar të Bankës Popullore.

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё indeksuara nё euro nuk do tё hapen pas 01.07.2017.Depozitё nё denarё e indeksuar nё euro aktualet do tё riafatizohen pas 01.07.2017, dhe do tё jenё me kёto norma interesi dhe atё:

AfatiLloji I normёs sё interesitNormёs sё interesit
në 6 muajFikse0,75%
në 12 muajFikse1,50%
në 18 muajFikse1,75%
në 24 muajFikse2,00%

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon dëmin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.  

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik

Kontakti: