Për nevpojat shtëpiake

Shumaderi 1.500.000 MKD/25.000ЕУР
Afati i pagesësderi më 95 muaj
Përqindja nominale e interesit6%-6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 17,029%
Shpenzim manipulues2%
Provizion për administrim0,447%- 0,572%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose
Kontratë e solemnizuar e kredisë
ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose
Ndalesë Administrative
ose
Hipoteka / Pengu në përputhje me Politikën e Hipotekës dhe Pengut
DokumentacioniListë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner
Mënyra e pagesësPёrshtatur pёr nevoiat e klientit

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
150.000 MKD6,9%60 muaj2%0.532%3.761,65 MKD19.953%200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 228.699,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku