për mjete themelore qarkulluese

Shumaderi më 50.000 EUR / 3.000.000 MKD
Grejsderi më 3 muaj
Afati i pagesës60muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,75%
Provizion për administrim0,425%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose Kontratë e solemnizuar e kredisë
ose Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose Ndalesë Administrative, garanci portofoli për persona juridikë

Për kredi mbi 1.800.000 denarë ose 30.000 euroi, sigurimi është hipotekë ose lënia peng
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore
mënyrë sezonale të pagesës

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti Mujor (mesatare)Bill Kosto
450.000,00 MKD6,9%36muaj0.75%0.425%14.889,00 MKD500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 539.910.00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku