per te gjitha nevpojat

Shumaderi 1.800.000 MKD/30.000 EUR
Afati i pagesës95 muaj
Përqindja nominale e interesit prej 6%-6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 12,98%
Shpenzim manipulues0,75%
Provizion për administrim0,281% – 1.092%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit  ose Kontratë e solemnizuar e kredisë ose Kambial në formë të aktit të noterizuar ose Ndalesë Administrative
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka
Mënyra e pagesës      
E adaptuar sipas nevojës së klientit

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
900.000 MKD6,9%60muaj0,75%0.281%20.308.00MKD13,77%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 1.225.706 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku