Kredi Stanben

Shumaderi më 75.000 EUR
Afati i pagesësderi më 25 vjetë
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0.5%-1%
Provizion për administrim0,009%-0.062%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiHipotekë në pasuri të patundshme
DokumentacioniLetër njoftim,ndales administrative,vërtetim nga rroga dhe dokumentacionet për objektin i cili është i vendosur në hipotekë
Mënyra e pagesës      
Kёste tё barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorBill Kosto
75.000 EUR6%300 muaj1%0,062%529,73 EUR500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 159,677,13 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku