Mendimi Juaj

Kënaqesia juaj është arsyeja jonë. Për këtë arsye punojm cdo dit për shërbime sa më të mira të cilat Ju ofrojmë.

Me shumë kënaqesi presim sugjerimet, vërejtjet, komplimentet, ankesat e Juaja  pasi në këtë mënyrë kontriboni në kualitetin për shërbime sa më të mira dhe njëkohësisht në këtë mënyrë shum shpejt t’ju përgjigjemi nevojave të Juaja.

Jashtëzakonisht për ne është e rëndësishme që të dim mendimin tuaj lidhur me produktet dhe shërbimet tona, sa jeni të kënaqur nga shërbimet të cilat ju servojn punonjësit tonë,a i plotsojnë pritshmërit dhe nevojat e Juaja.

Të gjitha ankesat, pyetjet, komentet dhe sygjerimet e Juaja  shpallni në mënyrë gojore tek punonjesit tonë ose tek një nga format e shkruara sic janë në vijim:

  • Nëpërmjet e-mail tek poplaki@moznosti.com.mk;
  • Nëpërmjet mesazhit  (send message) në faqen tonë në FACEBOOK: facebook.com/StedilnicaMoznosti
  • Nëpërmjet  mbushjes së Formularit për Pyejte, sygjerime dhe ankesat;
  • Tek te gjitha selit e Kursimores Mozhnosti, me mbushjen e Formularit për ankesat e cilat mund t’ja  kërkoni cdo punonjësi;
  • Në formëtelefonike në Sektorin për menaxhimin e marëdhënieve me klientët në numrin +389-2-2401-054, cdo ditë pune prej 08:00-16:00;
  • Nëpërmjet poshtës tek adresa në vijim:

Kursimorja Mozhnosti Doo

Sektori për marëdhënie me klientin

Bul.”Jane Sandanski  111”1000 Shkup;

Tek të gjitha Ekspoziturat e Kursimores Mozhnosti, me mbushjen e Formularit nga kutija  për Komplimente dhe ankesa;

VËREJTJE – Tё dhёnat e mija personale I jap me vetё dёshirё dhe pajtohem qё Kursimorja t’I shfrytёzon, gjegjёsisht t’i pёrpunon me qёllim për të siguruar një përgjigje për kërkesën time.

* janë të obligueshme

Diskrecion dhe konfidencialiteti

Cdo ankes e marrë në Kursimoren rishikohet në Qendrën e Kursimores tek zyra kompetente për menaxhimin e marëdhënieve me klientët.

Perdirisa si klient i Kursimores Mozhnosti vendosni të paraqisni ankes, Menaxhmenti i Kursimores Mozhnosti ju garantojn diskrecion në  lidhje me ankesën e juaj dhe ju garantojn që nuk do të kete asnjë “ndikim” negativ  në bashkëpunim me Kursimoren ose në lidhje me kushtet që do ti merrni në Kursimoren Mozhnosti në të ardhmen.

Pas dorëzimit të ankesës do të jeni të kontaktuar me përgjigje për të njejten, për periudh të shkurtër në afat prej 7 ditësh!