Kredi Penzionerski

Qёllimi i kredisёKredi pёr tё gjitha qёllimet
Tё dedikuara  pёrPёr penzioner tё Maqedonisё Pёr penzioner nga vendet e huaja
Shumaderi më 600.000 MKD
Afati i pagesësprej 60 muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 19,05%
Shpenzim manipulues2%
Provizion për administrim0,510%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiMe garantë mvarësisht nga afati i pagesës së kredisë
(me Ndalesë Administrative ose Kontratë të solemnizuar të kredisë)
DokumentacioniPension në RM: letërnjoftim, taloni i fundit nga pensioni ose dëftesë për TRS
Pension nga shtetet tjera: letërnjoftim, marrëveshje për pension dhe dëftesë nga llogaria për deviza  
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
130.000 МКД6,9%60 muaj2%0.510%3.231,00  МКД19.05%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 196.960MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Shikoni kushtet për kredinë M-ednostaven, nëse keni nevojë për një shumë më të vogël krediti.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku