Kredi hipotekaren

Shumaderi më 50.000 EUR
Afati i pagesësderi më 180 muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues1.5%
Provizion për administrimprej 0.083%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiHipotekë në pasuri të patundshme
Kambial dhe deklaratë kambiale
DokumentacioniLetër njoftim,vërtetim nga rroga dhe dokumentacionet për objektin i cili është i  vendosur ne hiptokë
Mënyra e pagesës      
Kёste tё barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorBill Kosto
25.000 EUR6%180 muaj1.5%0.083%231,81 EUR500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 42,196,51 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku