M- zelen dom

 Target grupiPër punonjësit, bizneset dhe fermerët
Shuma10.000 MKD deri më 1.500.000 MKD
Afati i pagesësderi më 95muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)11.30%
Shpenzim manipulues0.5%
Provizion për administrim0.159%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
Sigurimi1 garantues SDK ose
1 garantues i kambialit ose
1 garant me ndalim administrativ
AZ për punonjësit e kompanive të kualifikuara për bankën e kursimeve
Dokumentacioninë varësi të grupit të synuar
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
240.000 MKD6,9%60 muaj0.5%0,159%5.123,00 MKD10,932%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 308.579,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 17 e muajit.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku