DEPOZITË NË DENARË

DEPOZITË NË DENARË

Depozit në denarë mund të jenë:

·         Depozit të paafatizuara
·         Depozit të afatizuara

Depozitë në denarë mund të jetë i afatizuar në afat prej 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj.

Shuma e pagesës minimale te kursimet e paafatizuara është 50,00 denarë.
Shuma e pagesës minimale te kursimet e afatizuara është 1.000,00 denarë

Te depozitët në denarë deponentëve u mundësohet që interesin mujor të mund t’ ia shtoj shumës së  kursyer ose ta marë për çdo muaj.

1. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.04.2024

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,30%
në 12 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse2,10%
në 36 muajFikse2,60%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse.

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit.

Depozitat totale të depozituesve në Kursimoren Moznosti sigurohen nga Fondi i Sigurimit të Depozitave. Fondi kompenson depozitat totale për depozitues (NP), por jo më shumë se 30,000 euro në një bankë, në një filial të një banke të huaj apo kursimorje, e llogaritur me normën mesatare të shkëmbimit të BPRMV. Në shumën e përmendur llogaritet principali i depozitës, interesin e llogaritur dhe të përllogaritur, si dhe interesin e papaguar deri në ditën e vendimit përfundimtar, në përputhje me Ligjin për Fondin e Sigurimit të Depozitave.

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik – depozita kursimi në të pare

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – depozita kursimi të afatizuar

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – Depozit i kufizuar