Kredi Afatgjate për Bujqësi

Kredi pёr pajisje dhe mjete transporti

Shumaderi më 3.000.000 MKD/50.000 EUR
Afati i pagesësderi më 60 muaj
Grejs periudhaderi më 12 muaj
Përqindja nominale e interesitprej 4%- 5% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administr0,250%-0.500%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
GarancioniDeri 50.000 euro pa hipotek apo peng Mbi 50.000 euro me hipotek apo peng
Qëllimigjetja e pajisjes,maqinёs,pjesve rrezervё, instrumente, automejete      pune, dhe automjete transporti
Grupi synuesbiznese tё vogla dhe tё mesme qё merren me prodhim, tregti dhe      shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari.
Mёnyra e pagesёsRata tё njёjta mujore
Mёnyra sezonale e pagesёs

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku