Kredi Bujqësore

Kredia Perduv
Kredia Detelnika
Kredia Domakinski
Kredia Soncogled
Kredia për mekanikëbujqësore

Kreditë për bujqësi kanë për qëllim grupet e personave dhe fermerët individual të cilët merren me kopshtari, drithëra, pemëtari, vreshtari, shpendari, blegtori, delëtari, derëtari etj.