Kredi Bujqësore

Për nevpojat shtëpiake
Për mjete themelore qarkulluese
Kredia për mekanikëbujqësore

Kreditë për bujqësi kanë për qëllim grupet e personave dhe fermerët individual të cilët merren me kopshtari, drithëra, pemëtari, vreshtari, shpendari, blegtori, delëtari, derëtari etj.