Kredi Për Banesa Dhe Hapësirë Afariste

Shumaderi më 50.000 euro/3.000.000 mkd
Afati i pagesësprej 180 muaj
Përqindja nominale e interesitprej 3% -4% vjetore – fikse
 Shpenzim manipulues0,5%
PGS8.83%
Provizion për administrimprej 0.289% – 0,408%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
Sigurimihipotekë të banesës dhe hapësirës afariste
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorBill Kosto
50.000 ЕУР7%180 muaj0.5%0.289%489,79 ЕУР500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 88.420,34 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku