Kredi Studentski

Qёllimi i kredisё Sipas nevojave tё studentit
Tё dedikuara  pёrPёr tё gjithё studentёt e RM, nё Universitetet Shtetёrore ose Universitetet Private/fakultete
Shumaderi 120.000 MKD
Afati i pagesësderi më 36 muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 14,35%
Shpenzim manipulues1%
Provizion për administrim0,286% – 0,333%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-200 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
 Qëllimi1. Kredi për shkollim – Për pagesën e Shkollimit
2. Kredi i thjeshtë – për të gjitha qëllimet
Sigurimi1 person fizik-garantues me ndalesë administrative
Dokumentacionikopje e indeksit ose kartelës për identifikim
Letërnjoftim
Vërtetim nga fakultetit për student i rregullt ose Vërtetim prej fakullteti për shumën e shkollimit
Vërtetim nga paga e prindit
 Mënyra e pagesës   Anuitete të njejta mujore             

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
56.000 MKD6,9%36muaj1%0.286%1.887,00 MKD14.580%100 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 68.592,00 MKD.

 Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku