Kredi Potrosuvacki

 Target grupi Tё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*
Shumaderi më 1.500.000 MKD
Afati i pagesës132 muaj
Grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)prej 10,38%
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administrprej 0.207% – 0,370%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiMe ose pa garant mvarësisht prej shumës se kredisë (me Ndalesë Administrative ose Kontratë e Solemnizuar e kredisë)
DokumentacioniLetёr njoftim,ndales administrative dhe vёrtetim pёr rrogёn
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
240.000 MKD6,9%95 muaj0,5%0,207%3.783MKD11,590%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 361.169,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku