Kredi Afatshkurtër dhe Afatgjatë

Kredi pёr mjete qarkulluese

Shumaderi më 3.000.000 MKD/50.000 EUR
Afati i pagesësderi më 36 muaj
Grejs periudhaderi më 6 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,75%
 Provizion për administr0,092%-0.342%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
GarancioniDeri 50.000 euro pa hipotek apo peng Mbi 50.000 euro me hipotek apo peng
QëllimiFinancimё afatshkurtёr nё kapitalin qarkullues 
Grupi synuesbiznese tё vogla dhe tё mesme qё merren me prodhim, tregti dhe  shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari
Mёnyra e pagesёsRata tё njёjta mujore
Mёnyra sezonale e pagesёs

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku