Kredia për mekanikëbujqësore

Shumaderi më 3.000.000 MKD / 50.000 EUR
Afati i pagesësderi më 84 muaj
Grejs periudhaderi ne 3 muaj
Përqindja nominale e interesit6%-6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues1,25% – 1,5%
Provizion për administrim0,427- 0,667%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiLënja peng e maqinerisë që blihet, garanci portofoli për persona juridikë
DokumentacioniTitulli I pronësise ose marëveshja e kontratqirasë për tokën ose vërtetim nga MBPV për impiantet e prodhimit te raportuara ose një certificate nga qendra veterinare dhe dëshmi për qëllimin e kredisë(pro-faturë)
Mënyra e pagesës      
Përshtatur nevojave të klientit 

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti Mujor (mesatare)SVTBill Kosto
600.000 МКД6,9%84 muaj1.5%0.592%10.966,92 МКД15.547%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 931.721,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku