Modeli i organizimit te kursimores Mozhnosti

UDHEHEQES

Emilija Krajcheva

tel: ++389 22401 048

fax:++ 389 22401 050

e-mail:direktor@moznosti.com.mk

SHERBIMI PER REVISION TE BRENDSHEM

Keti Grabuloska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 2401 050
e-mail:kgrabuloska@moznosti.com.mk

OSIS

Njeriu përgjegjës për sigurin e informacionit
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 2401 050

SHERBIMI PER PARADNDALIM TE PASTRIMIT TE PARAVE DHE PAJTUESHMERI ME LEGJISLACIONIN

Dragana Apostolovska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 2401 050
e-mail:draganaapostolovska@moznosti.com.mk
SEKTORI PER FINANCAVE, KONTABILITET DHE THESAR

Shërbimi për financave, kontabiliteti

Marta Belevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:mbelevska@moznosti.com.mk

Shërbimi për punën me thesarin

Emilija Mishevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk

Shërbimi i për menaximin e rreziqeve

Emilija Mishevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk

SEKTORIT PëR RRJETIN VEPRUES

Drejtori

Biljana Jovanovska
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 050

Kordinimi i shitjes/CRM
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:skp@moznosti.com.mk

SEKTORI PëR TRANSAKSIONE DHE LJISTIKEë Të SHITJES

Drejtori

Ana Kuzmanovska Risteska
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 049
e-mail:akuzmanovska@moznosti.com.mk

SEKTORI JURIDIK DHE I PUNEVE TE

Drejtori

Marta Trpovska
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 050
e-mail:mtrpovska@moznosti.com.mk

Shërbimi për punë juridike

Gonca Georgieva
Tel++389 2 2401 058
Fax++389 2 401 050
e-mail:ggeorgieva@moznosti.com.mk

Shërbimi për punë të përgjithshme

Vlatko Kostadinovski
Tel++389 2 2401 077
Fax++389 2 401 049
e-mail:vkostadinovski@moznosti.com.mk

Shërbimi për meziqe dhe drejtim të plasmaneve jo të mira

Tel++389 2 2401 053
Fax:++389 2401 049

SEKTORI RESURSEVE HUMANE

Drejtori

Suzana Kostova
tel: ++389 22401 051
fax:++ 389 22401 050
e-mail:skostova@moznosti.com.mk

SEKTORI I IT

Shërbimi i sistemit softver dhe rrjetit komjuterik
Shërbimi për aplikim tw softverit
Tel++389 2 2401 051
e-mail:it@moznosti.com.mk
MODELI I ORGANIZIMIT TE KURSIMORES MOZNOSTI