Kredia Lokum

Shumaderi 600.000 MKD/10.000 EUR
Afati i pagesësprej 95 muaj
Përqindja nominale e interesitprej 6% – 6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve(PGS)prej 21.49%
Shpenzim manipulues2%
Provizion për administrim0,674% – 1,092%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiPa garant (Me kontratё tё solemnizuar pёr kredi е nёnshkruar nga kredikёrkuesi dhe bashkёshorti) ose 1 person fizik me kambial ose 1 person fizik me ndalesё Аdministrative ose 1 person fizik me kambial tё noterizuar ose 1 person fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi, garanci portofoli për persona juridikë
DokumentacioniSipas veprimtarisë që kryen kredikërkuesi
Mënyra e pagesës      
Për persona fizik – E adaptuar sipas nevojës së klientit Për persona Juridik – E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPGSKambial
2.000 ЕУР6%36 muaj2%0.727%75,39 ЕУР24,941%200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 2.754,15 ЕУР.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2023

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku