Kredi Pozitiven

 Target grupiTё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*
Shumaderi më 1.500.000 MKD
Afati i pagesësderi më 95muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)13.47%
Shpenzim manipulues5%
Provizion për administrim0.322%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
Sigurimideri në 600.000 denarë
Ndalesë Administrative nga kredikërkuesi dhe 1 PF me ndalesë administrative ose 1 PF me KSN
prej 600.001 deri në 1.500.000 denarë
Ndalesë administrative nga kreditkërkuesi dhe 2 PF me ndalesë administrative ose 2 PF me KSN
DokumentacioniLetёr njoftim,ndales administrative dhe vёrtetim pёr rrogёn
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
400.000 MKD6,9%95 muaj5%0,322%6.765,00 MKD15,498%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 663.175,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku