KOT kredia

Kredi për pajisje dhe mjete transportuese për biznese të vogla

Shumaderi më 50.000 euro / 3.000.000 MKD
Afati i pagesësprej 60 muaj
Grejs periudhaderi më 3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,75%
Provizion për administrim0,383%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose Kontratë e solemnizuar e kredisë ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose Ndalesë Administrative
Për kredi mbi 1.800.000 denarë ose 30.000 euroi, sigurimi është hipotekë ose lënia peng , garanci portofoli për persona juridikë
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)
Mënyra e pagesës      
përshtatur për nevojat e klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorМAnuiteti Mujor (mesatare)Bill Kosto
16.000 ЕУР6,9%60 muaj0,75%0.383%350,30ЕУР500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 21.156,13 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku