m-ednostaven

 Target grupi– Tё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*

– Penzioner
Shumaderi më 60.000 MKD
Afati i pagesës18 muaj
Grejs/
Përqindja nominale e interesitprej 6, 9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)prej 38.317%
Shpenzim manipulues5%
Provizion për administr0.856%
Shpenzime tjera të kredisë interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
Sigurimipa siguri shtesë
DokumentacioniLetёr njoftim, deklaratë nga TRS për 12 muajt e fundit
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
30.000 MKD6,9%12 muaj5%0,856%2.851MKD38,317%/

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 35.782,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku