Kredi Habitat për efikasitet elektrik

Shumaderi 600.000,00 MKD
Afati i pagesësderi 95 muaj
grejs3  muaj
Norma vjetore e interesit nominal5% vjetore
Norma vjetore e shpenzimeve totale (NShT)nga 8,165%
Shpenzim manipulues0%
Provizioni mujorë për menaxhim0.136%
Shpenzime tjera të kredisë kambial 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiPa garantues,(Kambial) ose NA nga klienti  ose pa garant(KSK) ose 1 PF nenshruar ne kambial ose KSK me 1 garant ose 1 PF me NA
DokumentacioniNë varësi të veprimtarisë  nga e cila aplikuesi fiton te ardhura
Pagesa-Pagesa bëhet drejtëpërdejt ose kontraktuesit ne bazë të nje fature -Librez kursimi ose Logari transakcionale
Mënyra e pagesës     Pёrshtatur pёr nevojat e klientit

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
120.000,00 MKD5%60 muaj0%0%2.428,00 MKD8.192%200MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 145.649,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2022

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku