Projekt për vlerësimin e digjitalizimit të klientëve

16.05.2022

Sa i digjitalizuar është biznesi juaj?

Të nderuar klientë,

Ju njoftojmë se Kursimorja Mozhnosti do të marrë pjesë në projektin e mbështetur nga Qendra për Mikrofinancim (MFC) që synon të promovojë një vegël për testimin e shkallës së digjitalizimit të klientëve, si dhe për të gjithë publikun e kursimores.

Të gjithë të interesuarit mund ta plotësojnë pyetësorin online me pyetjet përkatëse dhe në varësi të përgjigjeve, të anketuarit do të marrin një vlerësim për shkallën e digjitalizimit të biznesit të tyre si dhe udhëzime për përmirësim dhe perfeksionim të mëtejshëm përmes tutorialeve përkatëse.

Ky projekt është mbështetje për procesin e digjitalizimit të të gjithë klientëve tanë aktualë dhe të ardhshëm.

Lidhja për pyetësorin: https://bit.ly/Moznosti_quiz

Lëvizim së bashku,

Kursimorja Mozhnosti