Njoftimi për botimin e një Tabele të produkteve më përfaqësuese të kredisë dhe depozitës në përputhje me udhëzimet e BPRMV-së dhe ABM-së

19.07.2021

Të dashur klientë,

Ju njoftojmë se  Kursimorja Mozhnosti e publikoi dokumentin “Tabela e produkteve më përfaqësuese të kredisë dhe depozitave” për persona fizikë, që është në përputhje me dokumentin zyrtar “Drejtime për bankat dhe kursimet” të nënshkruar nga BPRMV-ja dhe ABM-ja dhe kontribuon për transparencë dhe standardizim më të madh në publikimin e informacioneve mbi depozitat dhe kreditë për popullatën.

Në këtë mënyrë, Kursimorja i publikon produktet e veçanta bankare në një formë të standardizuar, me çka  sigurohet transparencë, krahasueshmëri dhe informacion më i madh për klientët, që është në drejtim të mbrojtjes dhe edukimit më të madh të konsumatorit për produkte të caktuara kredie dhe depozite, të cilat nga ana tjetër do t’i ndihmojë ata të zgjedhin produktin e duhur në përputhje me nevojat e tyre.

Bashkëngjitur janë lidhjet  në dokumentet përkatëse:

Tabela standarde me të dhëna për huatë dhe depozitat individuale

Me respekt,

Kursimorja Mozhnosti