Kredi KOVID 19 mbështetjen

Kredi për mbështetjen e klientëve të prekur nga pandemia e KOVID-19

Projekti i USAID-it për Zhvillimin e Ekosistemit të Biznesit

Grupi i synuarSipërmarrësit, fermerët individualë dhe shoqëritë tregtare (firmat) që kryejnë një aktivitet të caktuar ekonomik
Qëllimi i kredisëPër kapitalin qarkullues, mbajtjen e likuiditetit, aftësisë paguese dhe numrin e të punësuarve.
Shumaderi 180.000 denarë
Afati i pagesësderi 12 muaj
Periudha gracederi 11 muaj
Përqindja nominale e interesit0% (vjetore)
Norma e shpenzimeve totale (NSHТ)nga 8,960%
Shpenzim manipulues1% njëherësh
Tarifa e menaxhimitnga 0,305% deri 0,542% në muaj
Shpenzimet e tjeratë kredisëKambial (faturë) nga 100 deri në 200 denarë në varësi të shumës së kredisë
Kamatë e shtuar në varësi të ditës kur është realizuar kredia
SigurimiPa garantues (SDK) ose 1 FL me kambial ose 1 FL me kambial dhe AZ ose 1 FL me SDK
DokumentacioniNë varësi të aktivitetit nga i cili aplikuesi fiton të ardhura
Metoda e shlyerjes    
Përshtatur me nevojat e klientit
Shlyerja e kredisëLibrezë kursimesh ose llogari transaksioni

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorNSHТBill Kosto
180.000 MKD0%12 muaj1%0,305%15.549MKD8,960%200 MKD

Shuma totale që e paguan konsumatori sipas shembullit është 188.388.00 MKD.

Shembulli është nëse kredia shlyhet ditën e parë të muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2020.

Kursimorja rezervon të drejtën ta refuzojë kërkesën e aplikuesit.
Kursimorja rezervon të drejtën të ndryshojë kushtet pa njoftim paraprak.

Ecim së bashku
Kursimorja Mozhnosti

Ky aktivitet mbështetet nga Projekti i USAID-it për zhvillimin e ekosistemit të biznesit.