SEKTORI PER FINANCAVE, KONTABILITET DHE THESAR

1.04.2021

Shërbimi për financave, kontabiliteti

Marta Belevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:mbelevska@moznosti.com.mk

Shërbimi për punën me thesarin

Emilija Mishevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk

Shërbimi i për menaximin e rreziqeve

Emilija Mishevska
Tel++389 2 2401 051
Fax:++389 2 401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk