SEKTORI I IT

1.04.2021

Shërbimi i sistemit softver dhe rrjetit komjuterik
Shërbimi për aplikim tw softverit
Tel++389 2 2401 051
e-mail:it@moznosti.com.mk