DEPOZITË NË DENARË

DEPOZITË NË DENARË

Depozit në denarë mund të jenë:

·         Depozit të paafatizuara
·         Depozit të afatizuara

Depozitë në denarë mund të jetë i afatizuar në afat prej 1, 3, 6, 12, 24 dhe 36 muaj.

Shuma e pagesës minimale te kursimet e paafatizuara është 50,00 denarë.
Shuma e pagesës minimale te kursimet e afatizuara është 1.000,00 denarë

Te depozitët në denarë deponentëve u mundësohet që interesin mujor të mund t’ ia shtoj shumës së  kursyer ose ta marë për çdo muaj.

1. Depozitё nё denarёе hapur deri mё 30.06.2017

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuaraPёrshtatshme0,02%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave janё tё pёrshtatshme pёr tё gjitha  depozitat qё janё hapur deri mё 30.06.2017

2. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nё periudhё prej 01.07.2017 deri nё 31.10.2018

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%

3. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara 01.11.2018 – 30.06.2019

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 36 muajFikse3,25%

4. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.07.2019 – 31.10.2019

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 36 muajFikse3,00%

5. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.11.2019-31.08.2020

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 24 muajFikse2,50%
në 36 muajFikse2,75%

6. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.09.2020 – 31.12.2021

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,60%
në 12 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse2,10%
në 36 muajFikse2,30%

7. Depozitё nё denarё tё hapura dhe tё riafatizuara nga 01.01.2022

AfatiLloji I normёs sё interesitinteresi
Kursime të papërcaktuara 0,02%
në 1 muajFikse0,05%
në 3 muajFikse0,10%
në 6 muajFikse0,60%
në 12 muajFikse1,10%
në 24 muajFikse1,80%
në 36 muajFikse2,10%

*Normat e interesit tё depozitave janё nё bazё vjetore.
*Normat e interesit tё depozitave tё hapura pas 01.07.2017 janё fikse.

Vёrejtje: Tё gjitha depozitat tё hapura deri 30.06.2017 dhe pas 01.07.2017, qё u skadon afati pas 01.07.2017, do tё riafatizohen me normё fikse tё interesit qё vlenё nga momenti I riafatizimit.

Fondi për sigurimin e depozitave mbulon dëmin për depozitat në kundër vlerë në denarë deri më 30.000 euro.

Kushte të përgjithshme për punë me depozita për persona fizik – depozita kursimi në të pare

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – depozita kursimi të afatizuar

Kushte të përgjithshme për punë me depoyita për persona fizik – Depozit i kufizuar