Moznost+ Kredi

Shumaderi 1.800.000 MKD/30.000 EUR
Afati i pagesës12-95 muaj
Përqindja nominale e interesit prej 3%-5% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 11,731%
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administrim0,284% – 0.377%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit  ose Kontratë e solemnizuar e kredisë ose Kambial në formë të aktit të noterizuar ose Ndalesë Administrative
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka
Mënyra e pagesës      
E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
450.000 MKD3%48muaj0%0.284%11.641MKD11,904%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 561.527,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 31.12.2022

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku