Kredia Perduv

Shumaderi 270.000 MKD/deri 4.500 EUR
Afati i pagesësderi më 36 muaj
Grejs periudha3 muaj
Përqindja nominale e interesit6%-6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues2%
Provizion për administrim1,092%-1,167%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit  ose Kontratë e solemnizuar e kredisë ose Kambial në formë të aktit të noterizuar ose Ndalesë Administrative
DokumentacioniListë posedimi ose pronësie. Marrëveshje për qira. Vërtetim për kapacitete  prodhuese të paraqitura nga MBPEU-së ose vërtetim nga stacioni veteriner
Mënyra e pagesës      
E adaptuar sipas nevojёs sё klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorSVTBill kosto
146.000 MKD6,9%36 muaj2%1.092%5.348,89 MKD23.770%200 mkd

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 195.480,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku