Kredia Detelnika

Shumaderi më 13.500 EUR / 810.000 MKD
Afati i pagesësderi më 60 muaj
Grejs periudhaderi ne 6 muaj
Përqindja nominale e interesit6%-6,9% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues1,5%
Provizion për administrim0,717% – 0,917%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit ose
Kontratë e solemnizuar e kredisë ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar ose Ndalesë Administrative, garanci portofoli për persona juridikë
DokumentacioniListë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner
Mënyra e pagesës      
përshtatur për nevojat e klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorSVTBill Kosto
196.000 МКД6,9%36 muaj1.50%0.842%6.920,58 МКД19.685%200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 252.081,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku