Kredi+

Shumaprej 1.350.000 MKD / 22.500 EUR
Afati i pagesësderi 95 muaj
Grejs periudha3 muaj
Përqindja nominale e interesitprej 6% – 6,9% fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)nga 14,99%
Shpenzim manipulues1%
Provizion për administrim
0.420% – 0.592%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose
Kontratë e solemnizuar e kredisë
ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose
Ndalesë Administrative
ose
garanci portofoli për persona juridikë
DokumentacioniLlogarija rrjedhëse, formular I nënshkrimit I notarizuar, kartë nënshkrues, llogarija përfundimtare, ekstrat I fundit banker, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)
Mënyra e pagesës      
E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
300.000 MKD6,9%72 muaj1%0.420%6.361,19 MKD16.629%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 461.006,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku