Kredi Dostapen

 Target grupi Të punësuar në SHPK/SHPKPF/TI ndërmarrje/Për zejtar 
Shumaderi më 300.000 MKD
Afati i pagesësderi 84 muaj
grejs3 muaj
Përqindja nominale e interesit6,9% vjetore – fikse
Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)prej 14,88%
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administrim0,370%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiMe ose pa garant mvarësisht prej shumës se kredisë (me Ndalesë Administrative ose Kontratë e Solemnizuar e kredisë)
DokumentacioniLetërnjoftim, M1/M2, çertifikatë nga llogaria transakcionale për 6 muajt e fundit ose kopje te 3 deklaratave të fundit të rrogës
Mënyra e pagesës      
anuitete të barabarta mujore

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorPSHTBill Kosto
95.000 МКД6,9%84 muaj0,5%0.370%1.781,00 МКД15.040%500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 1150,579MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2023

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku