Kredia Detelnika

Shumaderi më 13.500 EUR / 810.000 MKD
Afati i pagesësderi më 60 muaj
Grejs periudhaderi ne 6 muaj
Përqindja nominale e interesit3% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues1,25% – 1,5%
Provizion për administrim0,908% – 1,158%
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit ose
Kontratë e solemnizuar e kredisë ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar ose Ndalesë Administrative
DokumentacioniListë posedimi ose pronësie për tokën, marrëveshje për qira, vërtetim nga stacioni veteriner
Mënyra e pagesës      
përshtatur për nevojat e klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorAnuiteti MujorBill Kosto
196.000 МКД3%36 muaj1.50%1.158%6.883,00 МКД200 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 250.742,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku