Кontakt

KURSIMORJA MOZHNOSTI

Adresë
Bul.”Jane Sandanski” 111, 1000 Shkup

Telefone: ++389 2 2401051

Fax: ++389 2 2401050

e-mail: contact@moznosti.com.mk

VËREJTJE – Tё dhёnat e mija personale I jap me vetё dёshirё dhe pajtohem qё Kursimorja t’I shfrytёzon, gjegjёsisht t’I pёrpunon gjatё gjithё kohёs derisa zgjat procesi I realizimit tё kёrkesёs sё parashtruar tё kredisё.

* janë të obligueshme

Kontaktoni sektorin pёr marёdhёnie me klientin për Pyejte, sygjerime dhe ankesat

E-banking contact