Отворен денарски депозит (FLEXI) преглед на каматни стапки

Отворен денарски депозит (FLEXI)

Преглед на каматни стапки за период од 01.07.2017 година до 01.09.2020 година

 1. Отворен денарски депозит (flexy) отворен и реорочен по 01.07.2017 година до  31.08.2020 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
6 месециФиксна0,50%
12 месециФиксна1,00%
18 месециФиксна1,50%
24 месециФиксна2,00%

2. Отворен денарски депозит (flexy) отворен и реорочен по 01.09.2020 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
6 месециФиксна0,10%
12 месециФиксна0,60%
18 месециФиксна1,10%
24 месециФиксна1,60%

3. Отворен денарски депозит (flexy) отворен и реорочен по 01.12.2022 година до 31.01.2024 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
6 месециФиксна0,65%
12 месециФиксна1,10%
18 месециФиксна1,50%
24 месециФиксна2,00%

4. Отворен денарски депозит (flexy) отворен и реорочен по 01.02.2024 година до 31.03.2024 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
6 месециФиксна0,40%
12 месециФиксна0,80%
18 месециФиксна1,30%
24 месециФиксна1,80%

*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапки за депозитите отворени по 01.07.2017 година се фиксни.

Напомена: Сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година и отворени по 01.07.2017 година, кои доспеваат по 01.07.2017 година, ќе се реорочуваат со фиксна  каматна стапка која важи во моментот на реорочување.

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.