Денарски депозит индексиран за евро

Овој вид на депозит може да биде само орочен депозит. Рокот на орочување е на 6, 12, 18, и 24 месеци.

Висината на уплата кај депозитот индексиран за евро изнесува најмалку 1.000,00 денари.

Кај денарскиот депозит индексиран за евро, депонентот може да ја препишува каматата кон депозит на денот на неговото доспевање или да ја подига на месечно ниво.

Се врши индексирање во случај на девалвација на денарот повеќе од 5% според среден курс на индикативна курсна листа на НБРМ.

Напомена:  Денарски депозити индексирани во евра нема да се отвораат по 01.07.2017 година. Постоечките денарски депозити индексирани во евра кои ќе се реорочат по 01.07.2017 година, ќе бидат со следните каматни стапки и тоа:

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
6 месециФиксна0,75%
12 месециФиксна1,50%
18 месециФиксна1,75%
24 месециФиксна2,00%

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.

Општи услови за работење со депозити на физички лица
Контакт: