СЕКТОР ИТ

2.02.2021


Оддел за системски софтвер и компјутерски мрежи
Оддел за апликативен софтвер
тел: ++389 22401 051
e-mail:it@moznosti.com.mk