СЕКТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИИ, РИЗИЦИ И СРЕДСТВА

7.02.2021

Служба за финансии и сметководство
Марта Белевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:mbelevska@moznosti.com.mk

Служба за трезорско работење
Емилија Мишевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk

Служба за управување со ризици
Емилија Мишевска
Тел++389 2 2401 051
Факс++389 2 2401 050
e-mail:emishevska@moznosti.com.mk