Можност + кредит

Можност + кредит

Намена на кредитотКредит за сите потреби
Целна групаБизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари
Износдо 1.800.000,00 МКД или 30.000 евра
Рок на враќањеод 12 до 95 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно-фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 12,98%
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Провизија за управувањеод 0,281% до 0,324% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на меница и менична изјава или Солемнизиран договор за кредит или Меница во форма на Нотарски Акт или Административна забрана
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,
последен извод од банка
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
450.000 МКД6,9%48 месеци0,75%0,281%12.021,75 МКД13,981%500 денари

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 580.419,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно