Кредит + кредит

Кредит + кредит

Намена на кредитотКредит за сите потреби
Целна групаБизнис клиенти со годишен приход од 600.001 до 3.000.000 денари
Износдо 1.350.000 МКД или 22.500 ЕУР
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фискна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)Од 14,99%
Манипулативен трошок1% еднократно
Провизија за управувањеод 0,420% до 0,592% месечно
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана
или
Портфолио гаранција за ПЛ
Документацијатековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура,договор, преддоговор)
Начин на отплатаадаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
300.000 МКД6,9%72 месеци1%0,420%6.361,19 МКД16,629%500 денари

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 461.006 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно