Кредит за станбен и деловен простор

Намена на кредитотЗа купување на станбен и деловен простор
Целна групаБизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари
Износдо 3.000.000,00 мкд или 50.000 евра
Рок на враќањедо 180 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно-фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)10,43%
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Провизија за управувањеод 0,221% до 0,258%
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 – 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеХипотека на станбен и деловен простор
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура, договор, преддоговор)
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
50.000 ЕУР6%180 месеци0,75%0,221%532,43ЕУР10,38%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 96.220,53 ЕУР

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно