Кредит за опрема и транспортни средства

Намена на кредитотКредит за опрема и транспортни средства
Целна групаБизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари
Износдо 50.000 евра / 3.000.000 МКД
Рок на враќањедо 60 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Провизија за управување0,425% месечно
Останати трошоци на кредитотМеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на меница и менична изјава или
Солемнизиран договор за кредит или Меница во форма на Нотарски Акт или Административна забрана
За кредит над 1.800.000 денари или 30.000 евра, обезбедувањето е Хипотека или Залог  
или
Портфолио гаранција за ПЛ
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка, последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура, договор, преддоговор)
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)Трошоци за меница
16.000 ЕУР6,9%60 месеци0,75%0,425%352,63ЕУР500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 21.277,77 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.