Кредит за агромеханизација

Кредит за агромеханизација

Намена на кредитотКредит за набавка на нова земјоделска механизација (вклучително и приклучна механизација) за полјоделци и сточари
Целна групаЗемјоделци
Износдо 3.000.000,00 денари или 50.000 евра
Рок на враќањедо 84 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фиксна)
5,0% ако е обезбеден со ПГ
Манипулативен трошокод 1,25% до 1,5% (еднократно)
Провизија за управувањеод 0,427% до 0,667% (месечно)
до 0,750 ако е обезбеден со ПГ
0% за ЗКДФ
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеЗалог на механизацијата што се купува или Портфолиио гаранција за ПЛ
ДокументацијаИмотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица и доказ за намената на кредитот (про-фактура)
Начин на отплатаПо основ на приложената профактура
ИсплатаАдаптиран на потребите на клиентот

Штедилница Можности соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд.

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)СВТТрошоци за меница
600.000 МКД6,9%84 месеци1,5%0,592%10.966,92 МКД15,547%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 931.721,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно