Краткорочни кредити

Кредит за обртни средства

Намена на кредитотКраткорочно финансирање на обртен капитал
Целна групаМали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво
Износдо 3.000.000 МКД/50.000 ЕУР
Рок на враќањедо 36 месеци
Грејс периоддо 6 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно-фиксна)
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Месечна провизија за управување (МПУ)од 0,092% до 0,342% (месечно)
Останати трошоци на кредитотМеница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
Обезбедувањедо 50.000 евра  – без хипотека или залог Над 50.000 евра – со хипотека или залог
НаменаКраткорочно финансирање на обртен капитал
Целна групаМали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно