За сите намени

Бизнис кредити за сите намени

Намена на кредитотКредит за сите намени
Целна групаМикро и мали бизниси, сопственици на фамилијарни бизниси, занаетчии, трговци, производители, градежници, социјални претпријатија
Износдо 1.800.000,00 МКД или 30.000 евра
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно-фиксна)
5,0% ако е обезбеден со ПГ
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)до 25,34%
Манипулативен трошок0,75% до 2% еднократно
Провизија за управувањеод 0,281% до 1,092%(месечно)
1,250% ако е обезбеден со ПГ
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана
или
Портфолио гаранција за ПЛ
За кредит над 1.800.000 денари или 30.000 евра, обезбедувањето е Хипотека или Залог
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,
последен извод од банка
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотВо готово и на сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
900.000 МКД6,9%60 месеци0,75%0,281%20.308 МКД13,77%500 денари

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 1.225.706,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно