За основни И обртни средства

Бизнис кредити за основни и обртни средства

Намена на кредитотКредити за основни и обртни средства
Целна групаБизнис клиенти
Износдо 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД
Рок на враќање до 60 месеци
Грејс периоддо 3 месеци
Номинална каматна стапкадо 6,9% (годишно – фиксна)
5,0% ако е обезбеден со ПГ
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)до 15,41%
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Провизија за управување0,425% месечно
0,583% ако е обезбеден со ПГ
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана
или
хипотека на станбен или деловен простор
или
1-2 рати депозит
ДокументацијаТековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка, последен извод од банка
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
ИсплатаВо готово и на сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаСВТРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)Трошоци за меница
450.000 МКД6,9%13,290%36 месеци0,75%0,425%14.889 МКД500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 539.910 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно