Достапен кредит

Намена на кредитотЗа сите намени
 Целна групаВработени во ДОО/ДООЕЛ/ТП компании/кај Занаетчии 
Износдо 300.000 МКД
Рок на враќањедо 84 месеци
Грејс период3 месеци
Номинална каматна стапка6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 14.88%
Манипулативен трошок0,5% еднократно
Провизија за управување0,370% месечно
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеСо или без жиранти во зависност од износот на кредитот (со административна забрана или солемнизиран договор за кредит
Документацијалична карта, М1/М2, извод од Трансакциска сметка (ТРС) за последни 6 месеци или копија од последни 3 рекапитулари за плата (МПИН)
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Исплата на кредитотШтедна книшка или трансакциска сметка

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
95.000,00 МКД6,9%84 месеци0,5%0.370%1.781,00МКД15.040%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 150.579МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно