Детелинка кредит

Намена на кредитотЗа закуп на земјиште за обработка, механизација, семенски материјал, ѓубрива, опрема за пластеници, штали, формирање и обнова на стадо и друго
Целна групаЗемјоделци кои остваруваат од 5.000 до 15.000 евра годишен приход
Износдо 13.500 ЕУР/810.000 МКД
Рок на враќањедо 60 месеци
Грејс периоддо 6 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок1,5% (еднократно)
Провизија за управување0,717% – 0,917% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на меница и менична изјава или Солемнизиран договор за кредит или Меница во форма на Нотарски Акт или Административна забрана, или Портфолио гаранција за ПЛ
ДокументацијаИмотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
ИсплатаШтедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)СВТТрошоци за меница
196.000 МКД6,9%36 месеци1,50%0,842%6.920,58 МКД19,685%200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 252.081,00 МКД

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно